แบบฟอร์ม / เอกสาร

TitleCategoriesLink
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, Preview
แบบฟอร์มขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, Preview
แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน, Preview
แบบฟอร์มขอชี้แจงเหตุผลการลงเวลาปฏิบัติงาน, Preview
ใบขออนุญาตใช้รถตู้ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา, Preview
แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ / พัสดุ / ครุภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา, , Preview
แบบฟอร์มการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ, , Preview
แบบแสดงความประสงค์ขอสมัครเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยพะเยาPreview
Share this: