ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

อีเมล์: wanpen.ta@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3531

งานบริการทรัพยากรการเรียนรู้

นายวิชญนนท์ มณีชาติ

หัวหน้างานบริการทรัพยากรการเรียนรู้

อีเมล์: vitchayanon.ma@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3685

บทบาทและหน้าที่

 • บริการยืม-คืน-สืบค้นสารสนเทศ
 • บริการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ (Books request)
 • บริการช่วยสืบค้นสารสนเทศ
 • บริการสอน/ แนะนำการใช้ห้องสมุด/ แนะนำการใช้ทรัพยาการสารสนเทศ
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่
 • บริการพื้นที่นั่งอ่าน/ พื้นที่พักผ่อน
 • บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม/ เดี่ยว
 • บริการห้องฉายภาพยนตร์
 • บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)
 • บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)
 • บริการวารสารฉบับตีพิมพ์
 • บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี VR
 • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและค้นคว้า
 • บริการ iPad เพื่อการศึกษาและค้นคว้า
 • บริการห้องสมุด miniTCDC
 • บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง
 • งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
 • งานเครือข่ายห้องสมุดคณะ มหาวิทยาลัยพะเยา

 width=

นางสาวนิชาภา ปุณณ์ปวีณ

บรรณารักษ์

อีเมล์: nichapa.po@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3530

นางสาวภคมณ ยะยศ

บรรณารักษ์

อีเมล์: phakamon.ya@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3530

นางสาววิไล จันทร์แก้ว

บรรณารักษ์

อีเมล์: wilai.ja@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3545

 width=

นางสาวเจนจิรา คำหล่อ

บรรณารักษ์

อีเมล์: jenjira.ku@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3530

 width=

นางสาวดรุณวรรณ วังศรี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

อีเมล์: daroonwan.wa@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3530

 width=

นายชัชวาลย์ รัฐบำรุง

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

อีเมล์: chatchawan.wa@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3530


งานจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์

หัวหน้างานจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

อีเมล์: premyuphol.bh@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3522

บทบาทและหน้าที่

 • จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 • วิเคราะห์หัวเรื่อง กำหนดหัวเรื่อง กำหนดเลขเรียกผู้แต่ง
 • ลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐานการลงรายการ AACR2 และ MARC21
 • ควบคุมการลงรายการบรรณานุกรมเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ของมหาวิทยาลัยพะเยา
 • นำเข้าระเบียนบรรณานุกรมฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) และฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)
 • งานลงทะเบียนและเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการ
 • บริการห้องทรัพยากรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคารอำนวยการทันตกรรม)

 width=

นางสาวอรดี นามบุตร

บรรณารักษ์

อีเมล์: oradee.na@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3533

 width=

นางสาววาณิชยา ตาชม

บรรณารักษ์

อีเมล์: wanitchaya.ta@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3533

 width=

นายกฤษณวิชญ์ เยาว์ธานี

บรรณารักษ์

อีเมล์: thammasat.ya@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3533


งานส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศดิจิทัล

 width=

ปัณณธร วุฒิปริยาธร

รักษาการแทนหัวหน้า

งานส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศดิจิทัล

อีเมล์: pannatorn.wo@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3544

บทบาทและหน้าที่

 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • ประสานสำนักพิมพ์
 • ฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา UPDC (University of Phayao Digital Collection)
 • ฐานข้อมูล ThaiLIS หรือ ThaiLIS Digital Collection
 • หอจดหมายเหตุ
 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 • นิทรรศการออนไลน์
 • บริการสอนการรู้สารสนเทศ
 • บริการสนับสนุนนักวิจัย
 • บริการช่วยสืบค้นสารสนเทศ
 • บริการโปรแกรม Turnitin
 • บริการโปรแกรม Endnote

 width=

นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม

บรรณารักษ์

อีเมล์: chaweewon.bo@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3531

 width=

นางสาวสุภาณี รอดเกลี้ยง

บรรณารักษ์

อีเมล์: supanee.ro@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3531

Share this: