ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

งานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

นางสาวรัตนา จุมปา

หัวหน้างานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

อีเมล์: rattana.jo@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3631

บทบาทและหน้าที่

 • พัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ต่างๆ
 • ประเมินตรวจสอบระดับคุณภาพ วิเคราะห์และรายงานการพัฒนาคุณภาพองค์กร
 • พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • พัฒนาและประเมินคุณภาพองค์กรระดับภายใน ภายนอกของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
 • การจัดการความรู้ / สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร
 • จัดการประเมินคุณภาพการศึกษา
 • กำกับ ติดตาม ประเมินกระบวนการต่างๆ ในการบริหารจัดการ

 width=

นางสาววรรณวิภา ขัติวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและเเผน

อีเมล์: wanwipa.ka@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3631

นางกรณิการ์ วงศ์หลวง

นักวิชาการศึกษา

อีเมล์: konnika.wo@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3631

นางสาวสุทธินี ศักดิ์สูง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์: sudthinee.sa@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3631

 width=

นางสาวญภคกร ไชยมงคล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์: yaphakhakorn.ch@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3802


งานแผนงาน

นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

หัวหน้างานแผนงาน

อีเมล์: nattadanun.yo@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3631

บทบาทและหน้าที่

 • งานแผนงาน
 • งานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • งานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 • งานสำนักงานสีเขียวของสถาบัน
 • ภาระงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปิยะราช สุขภิญโญ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล์: piyarach.so@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3541

บทบาทและหน้าที่

 • ดูแลการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ต
 • ดูแลการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ดูแลระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • ดูแลการใช้งานห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์
 • พัฒนาเว็บไซต์
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
 • สนับสนุนการทำงานภายในสถาบันโดยใช้เทคโนโลยี

 width=

นางสาวสุดา ใจแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์: suda.ja@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3541

นายนาถพล สิริบรรสพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์: nattapol.si@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3541

Share this: