คำถามที่พบบ่อย.

UPiLi

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

UPILI  คือ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสถาบันแห่งการพัฒนากำลังคนและชุมชน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ Share this:

สถานที่ตั้ง อยู่ที่อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา (CE08) 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 Share this:

สามารถติดต่อได้ ดังนี้ 1.ติดต่อโดยตรงที่อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา (CE08) 2.ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ (ในหน้าแรกของ Website) 3.ติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ (ในหน้าแรกของ Website) Share this:

Pre-degree คือ หลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า ที่นำรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี มาจัดการเรียนการสอนส่วงหน้าให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเข้ามาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถนำผลการเรียนที่ได้รับไปใช้ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา Share this:

Share this: