+

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโอกาสทางการศึกษา บูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจังหวัดพะเยา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการ อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร เข้าพบ คุณคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จังหวัดพะเยา ...

+

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย รุ่น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์การเรีย ...

+

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ แนะนำแหล่งตีพิมพ์บทความฟรี กับฐานข้อมูล ACM Digital Library

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ แนะนำแหล่งตีพิมพ์บทความฟรี ในฐานข้อมูล ACM Digital Library สำหรับคณาจารย์/ นักวิจัย ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิ์ตีพิมพ์บทความในนิตยสาร วารสาร และรายงานการประชุมทางวิชาการ ประเภท Open Access ไม่มีค่าใช้จ่ายด้าน Article Processing Charge และไม่จำกัดจ ...

+

หลักสูตร UP KM เรื่อง”เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน”

หลักสูตร UP KM เรื่อง”เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน”วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนากรรมการคณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Share this:

+

สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ เยี่ยมชมสถานที่และหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือการจัดนิทรรศการเพื่อยกระดับและสร้างการรับรู้คุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านมหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาค ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และกองกิจการนิสิต ร่วมต้อนรับพาเยี่ยมชมอาคารศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ม.พะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับมอบหมายจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกองกิจการนิสิต ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลพร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 17 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงษบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติต้อ ...

+

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศ ...

+

โครงการจัดทำ IR

โครงการจัดทำ IR วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE)วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนากรรมการคณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Share this:

+

ขอเชิญชวนบุคลากรและอาจารย์ เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “Publishing in International Journals: Enhance the International Impact of Your Research”

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนบุคลากรและอาจารย์ เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “Publishing in International Journals: Enhance the International Impact of Your Research” โดย Ms.Kane Kang , Author Services and Asia Training Executive-Academic. จาก สำนักพิมพ์ Cambridge University Press ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 15. ...

Share this: