อำนาจหน้าที่

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการบริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566 ข้อที่ 7 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

  1. พัฒนาคุณภาพองค์กรและคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้มีคุณลักษณะสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  3. บริการแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. บริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์นกยูงไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท้องถิ่น
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
  6. แสวงหาแหล่งทุนและสร้างรายได้จากงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 


ดาวโหลดเอกสาร:
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการบริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566

Share this: