การจัดซื้อจัดจ้าง

TitleCategoriesLink
[67] ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดเจ้าง ปีงบประมาณ 2567Preview
[67] ประกาศแผนจัดซื้อจัดเจ้าง ปีงบประมาณ 2567Preview
[67] ประกาศแผนจัดซื้อจัดเจ้าง ปีงบประมาณ 2567Preview
[67] ประกาศแผนจัดซื้อจัดเจ้าง ปีงบประมาณ 2567Preview
[67] ประกาศแผนจัดซื้อจัดเจ้าง ปีงบประมาณ 2567Preview
[66] ประกาศแผนจัดซื้อจัดเจ้าง ปีงบประมาณ 2566Preview
[66] แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
TitleCategoriesLink
[67] ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ ชุดที่ 3 จำนวน 32 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567Preview
[67] ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567Preview
[67] ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567Preview
[66] ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รำแพน 100 ผลิตภัณฑ์ 10 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] ประกาศผู้ชนะ การซื้อสิทธิ์การใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] ประกาศผู้ชนะ การซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Endnote ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] ประกาศผู้ชนะ การซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Turnitin ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[65] ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการผลิตสื่อและถ่ายทอดสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Preview
[65] ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์ประตู RFID จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Preview
[65] ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Preview
[65] ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Preview
[65] ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อหนังสือและตำราเรียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Preview
[65] ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Preview
TitleCategoriesLink
[67] รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567Preview
[67] รายงานสุรปงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567Preview
[66] รายงานสุรปงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566Preview
[66] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[66] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Preview
[65] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Preview
[65] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Preview
[65] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Preview
[65] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Preview
Share this: