ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก

งานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

นายนริศ ศรีสว่าง

หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมล้านนา

อีเมล์: naris.sr@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3807

บทบาทและหน้าที่

  • อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
  • สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

นางรัชช์นันท์ ทำทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์: ratchanan.th@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3807

นางสาวณัฐชา กิจจา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์: nattacha.ki@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3807


งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ

หัวหน้างานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

อีเมล์: thananannad.ha@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3806

บทบาทและหน้าที่

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์นกยูง
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมสู่มาตรฐานสากล
  • จัดหาแหล่งทุนวิจัย
  • พัฒนานวัตกรรม บริการวิชาการ
  • อนุรักษ์นกยูงไทย

Share this: