ผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์: namngern.ch@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3535

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์

รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์: narin.no@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3537

 width=

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก

รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์: angkhana.ka@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3536

ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี

รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์: kannika.pi@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3806-7

อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์: supakan.ka@up.ac.th

โทรศัพท์:

นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์

หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์: pariyaporn.sa@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3539

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

อีเมล์: wanpen.ta@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3531

Share this: