สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
อาคารเรียนรวม CE 08
0 5446 6705
0 5446 6682
upili.official
Line Official
upili@up.ac.th


เบอร์ติดต่อหน่วยงาน
งานบริหารทั่วไป: 3532
งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้: 8938
งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต: 3542
งานศิลปวัฒนธรรมล้านนา: 3807
งานพัตนาเศรษฐกิจฐานราก: 3806
งานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ: 3631
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ: 3541
งานแผนงาน: 3631
งานบริการ: 3685
งานวิเคราะห์และพัฒนา: 3522
งานคลังข้อมูล: 3531

.

Share this: