สำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์

หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์: pariyaporn.sa@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3539

งานบริหารทั่วไป

นางนงลักษณ์ คล้ายอ่ำ

หัวหน้างานงานบริหารทั่วไป

อีเมล์: nongluksana.kh@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3532

บทบาทและหน้าที่

 • บริหารจัดการงานสารบรรณ
 • บริหารจัดการงานการเงินและพัสดุ
 • บริหารจัดการการตลาดเชิงรุก
 • บริหารจัดการการจัดหารายได้
 • บริหารจัดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 width=

นางจุไรเรือง เมืองมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์: jurairuang.mu@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3532

นายปรเมศวร์ ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์: poramet.pa@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3532

นางสาวระพีพร อินต๊ะรักษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล์: rapeeporn.in@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3532


งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร

หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์: nattaporn.ba@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 8938

บทบาทและหน้าที่

 • พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่
 • ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่
 • พัฒนาระบบ และ Digital Platform สำหรับการเรียนรู้
 • ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่
 • บริการโสตทัศนูปกรณ์

 width=

นายเพ็ชร พงษ์เฉย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อีเมล์: phet.ph@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 2262

นายธนากร ภู่กร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อีเมล์: thanakorn.po@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 2263

นายสุเมธ เรืองเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์: sumet.ru@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 2262

 width=

นายพชร เจียมเจริญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อีเมล์: Pachara.ch@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 2262

นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อีเมล์: surajai.su@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 2262


งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายนพรัตน์ ใจหมั่น

หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อีเมล์: nopparat.cha@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3542

บทบาทและหน้าที่

 • พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร (Re-skill/Up-skill/New-skill) และการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ตอบโจทย์โลกการเรียนรู้สมัยใหม่
 • พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree)
 • พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Non-degree)
 • พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (UP-Training)

 width=

นายนพดล อำนวยพรเลิศ

นักวิชาการศึกษา

อีเมล์: noppadol.am@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3542

นายเจษฎา ธรรมสาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์: jessada.tu@up.ac.th

โทรศัพท์: 0 5446 6666 ต่อ 3542

Share this: