upili logo

ชื่อหน่วยงาน

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
Innovative Learning Institute, University of Phayao (UPILI)

 

วิสัยทัศน์

ผู้นำการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจหลัก

  1. พัฒนาคุณภาพองค์กรและคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา
  2. พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้มีคุณลักษณะสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  3. บริการแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรการศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  4. บริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์นกยูงไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนท้องถิ่น
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
  6. แสวงหาแหล่งทุนและสร้างรายได้จากงานบริการวิชาการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถาบันอย่างยั่งยืน

 

โลโก้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
upili

Share this: