ข่าวประกาศ / คำสั่ง

TitleCategoriesLink
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบและกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566, , Preview
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา, Preview
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2566, Preview
ประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy), , Preview
แนวปฏิบัติระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, Preview
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563, Preview
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565, Preview
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566, Preview
แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts, Preview
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), Preview
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565, Preview
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564, Preview
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563, Preview
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา, Preview
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา, Preview
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา, Preview
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา, Preview
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา, Preview
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา, Preview
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565, Preview
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565, Preview
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565, Preview
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564, Preview
Share this: