หลักสูตร UP KM เรื่อง”เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน”
วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
กรรมการคณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this: