สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นวิทยากรดำเนินการ บรรยายเรื่อง “การทบทวนการประเมินและเกณฑ์ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตรและแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร” ตลอดจนการทำ workshop การจัดทำ desktop assessment การสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูล และการจัดทำรายงานผลการประเมินหลักสูตร โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งทำหน้าที่ในการสะท้อนกลับข้อมูลการดำเนินการหลักสูตรแก่หลักสูตรที่รับการประเมินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 102 คน ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ : นางสาวญภคกร ไชยมงคล

ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ,นางสาวรัตนา จุมปาและนางสาวญภคกร ไชยมงคล

Share this: