โครงการจัดทำ IR วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE)
วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา
กรรมการคณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this: