สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม (UP Training) การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้ อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม Kick-off โครงการภายใต้แผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงวัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อชี้แจงรายละเอียดและกำหนดการโครงการหลักสูตรฝึกอบรม (UP Training) การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ที่ดำเนินการโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรอบรมออนไลน์ และหลักสูตรอบรมในสถานที่จริง โดย หลักสูตรอบรมออนไลน์ผ่านระบบ UP Academy สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา อายุ 51 ปี ขึ้นไป จำนวน 122 คน และหลักสูตรอบรมในสถานที่จริง ณ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลแม่กา จำนวน 150 คน จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมทางกายก่อนสูงวัย”

2. หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมด้านโภชนาการก่อนสูงวัย”

3. หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสุขภาพจิตก่อนสูงวัย”

4. หลักสูตร “การสร้างความตระหนักในสิทธิและสวัสดิการสังคม”

5. หลักสูตร “การสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ”

6. หลักสูตร “การสร้างอาชีพและวางแผนทางด้านการเงิน”

#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

#InnovativeLearningInstitute

#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา

#InnovativeLearningInstituteUniversityofPhayao

#UniversityofPhayao#มหาวิทยาลัยพะเยา#UPILI

Share this: