สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ AUN QA Implementation and Gap Analysis ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน ประธานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA บรรยายและควบคุมกิจกรรมในหัวข้อ “AUN QA Implementation and Gap Analysis” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA และ สามารถนำกรอบแนวคิดไปพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนการวิเคราะห์ประเด็นที่นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และมีแนวทางสำหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน AUN QA ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 82 คน ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ/ข่าว :   นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
ตรวจสอบ :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ
นางสาวรัตนา จุมปาและนางสาวญภคกร ไชยมงคล

Share this: