สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย จัดกิจกรรม ศาสตราพระญางำเมือง ภายใต้โครงการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าจากฐานทุนวัฒนธรรม บนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG และ BCG Model ณ ลานสวนสาธารณะหลังอาคารอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ สวนสมเด็จย่า 90 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.อังคณา ปานเทือก รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โครงการมีกิจกรรมฟื้นฟูภูมิปัญญาข่วงศาสตราพระญางำเมือง เป็นกิจกรรมการสาธิตงานหัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตราวุธล้านนา ได้แก่ การตีดาบ การทำฝักและด้ามดาบ การถักเชือกดาบ การถักปลอกหวาย และการสานกุบละแอ จากช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นอกจากนั้นมีการแสดงงานหัตกรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์จากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา

กิจกรรมการประกวดดนตรีพื้นเมืองล้านนา วงสะล้อ ซึง ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มนักดนตรีวงสะล้อ ซึงจากหลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประกวด โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเอื้องคำล้านนา จากอำเภอเชียงคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจำปาทอง จากโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล อำเภอเมืองพะเยา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ฒ. ผู้เฒ่าน่ามอง จากอำเภอเมืองพะเยา ในส่วนของคณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีพื้นเมืองล้านนา ช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นจากจังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนักดนตรีวงสะล้อซึงจากหลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยา และ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประกวดดนตรีพื้นเมืองล้านนา และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการลงข่วงเจิงศาสตรา น้อมไหว้สาพ่อพระญางำเมือง การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยมีการเปิดพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่นิสิตและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข่าว : น.ส.ณัฐชา กิจจา ตรวจสอบเนื้อหา : นายนริศ ศรีสว่าง
ภาพ : นายภูริวัฒน์ วงค์ขัติ ปรับแก้เรียบเรียงเนื้อหาข่าว : น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ

Share this: