สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (1/2567)

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมตามปฏิทินการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมถึงแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเกณฑ์การประเมิน UP ITA ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

Share this: