• มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2567 โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน 3 หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กองกิจการนิสิต และกองคุณภาพนิสิตฯ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 – 27 มกราคม 2567 และมีส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี 2567 วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี 2567 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ ผู้อำนวยกาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายรัฐพล นราดิศร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในพิธี

ในเวลา 18.30 น. โดยประมาณ เป็นกิจกรรมการประกวดเสี่ยงทายลือกธิดาข้าวทิพย์ จำนวน 1 คน และรองอีก 4 คน ผู้เข้าประกวดเสี่ยงทายทั้ง 5 คน เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด ได้ผ่านการตอบคำถามแสดงความสามารถ และพิธีเสี่ยงทายประจำปี 2567 ดังการประกวดต่อไปนี้

 • รางวัลชนะเลิศ นางสาวนภชล ราชวงษ์
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางาสวจิรภัทร์ ทับจีบ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวกิตสรา บางดง
 • รางวัลชมเชย นางสาวปภาวดี บุญธิติธนาทอง
 • รางวัลชมเชย นางสาวธนารักษ์ ถิ่นศรีธิ

ส่วนกิจกรรมประกวดแข่งขันเผาข้าวหลาม และห่อข้าวต้ม แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นพะเยา ได้มีชุมชนในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมและตั้งในรังสรรค์ จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้าแข่งขันทั้ง 2 กิจกรรม ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้

การประกวดข้าวต้มแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

 • รางวัลชนะเลิศ ชุมชนวัดป่าลานคำ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชุมชนวัดไชยอาวาส
 • รางวัลชมเชย ชุมชนวัดเมืองชุม
 • รางวัลชมเชย ชุมชนวัดศรีโคมคำ
  กิจกรรมประกวดแข่งขันเผาข้าวหลาม
 • รางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
 • วันที่ 27 มกราคม 2567 ชมขบวนเรือแห่จากชุมชนรอบกว๊านพะเยา และขบวนเรือแห่ข้าวใหม่ข้าวทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ โปรยดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการปล่อยขบวนเรือออกจากท่าเรือวัดติโลกอาราม โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิต รวมทั้งผู้สนใจร่วมกิจกรรมล่องเรือกแห่ข้าวใหม่ ข้าวทิพย์ นั่งเรือแห่ฯ ตามด้วยขบวนเรือพื้นบ้านของชุมชนรอบกว๊านพะเยา ที่ประดับตกแต่ง และร่วมแข่งขันประกวดขบวนเรือแห่ ไปพร้อมกัน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ในเวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ได้ร่วมพิธีถวายข้าวใหม่ ข้าวทิพย์แด่พระเจ้าตนหลวง รวมถึงพิธีมอบรางวัลให้แก่ชุมชนรอบกว๊านพะเยาที่ประกวดเรือแห่ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบำรุง สังข์ขาว มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรือแห่ฯ ผลการประกวดดังต่อไป
 • รางวัลชนะเลิศ ชุมชนตำบลแม่ต๋ำ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชุมชนตำบลเวียง
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชุมชนตำบลบ้านสาง
 • รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
 • รางวัลชมเชย บ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส
 • หลังจากเสร็จพิธีการถวายข้าวใหม่ข้าวทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการ และชุมชนต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกับการจัดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงประจำปี 2567 และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักจัดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก องผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
  ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
  นายนริศ ศรีสว่าง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากร
  นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากร
  นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากร
 • หน่วยงานรับผิดชอบร่วมจัดโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง
  ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
  อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
  นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากร
  นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และบุคลากร
 • ขอบคุณ Thai PBS รายการสีสันวาไรตี้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง
  https://www.youtube.com/watch?v=lUsu1xfbi08

Share this: