Thai PBS สีสันวาไรตี้ ให้ความสนใจเข้าถ่ายทำประชาสัมพันธ์กิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง และสินค้า OTOP จังหวัดพะเยา ณ ลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง จังหวัดพะเยา โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ และผู้ช่วยอธิการบดี จารุวรรณ  โปษยานนท์ ให้สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา โดยคุณอัญชลี บุญรอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา และนายอัษฎากรณ์   ฉัตรานันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ให้สาธารณชนรับทราบ และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดพะเยา และนำเสนอสินค้าของดีเมืองพะเยา OTOP พะเยา รวมถึงกิจกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา หรือ หนึ่งเดียวในโลก คือ กิจกรรมขบวนเรือแห่ข้าวใหม่ ข้าวทิพย์ถวายพระเจ้าตนหลวง ซึ่ง HI lightปี 2567 คือ เรือประกวดจากชุมชนรอบกว๊านพะเยา ที่ฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านของจังหวัดพะเยา ให้นักท่องเที่ยวได้รับชม และรายการสีสันวาไรตี้ สามารถรับชมผ่านช่องทาง Youtube กด Link https://www.youtube.com/watch?v=lUsu1xfbi08

ข่าว : นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.พะเยา
ภาพ : นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ
Clip Youtube : รายการสีสันวาไรตี้ Thai PBS

Share this: