เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนา และนางสาววิไล จันทร์แก้ว บรรณารักษ์งานบริการ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำบริการให้กับนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมด้านการวิจัยให้กับนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงแนะนำการใช้งานเครื่องมือสำหรับงานวิจัยที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin) และโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง (EndNote)

ภาพ : นางสาววิไล จันทร์แก้ว
ข่าว : นางสาววิไล จันทร์แก้ว

Share this: