เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-16.00 น. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยมี นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และบุคลากรให้การต้อนรับ และดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ การให้บริการสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี VR การดำเนินงานและการให้บริการ Netflix และการเตรียมความพร้อมดำเนินงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการภายในอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET

ภาพโดย นางสาววิไล จันทร์แก้ว, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ข่าว นางสาววิไล จันทร์แก้ว

Share this: