ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี มีแนวคิดด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยพะเยา จึงรวมทีมผู้บริหารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านบัว ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยศึกษาข้อมูลจากผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชนที่มีใจรักษ์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เตาเผาโบราณบ้านบัว โดยข้อมูลที่สำรวจในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จะนำไปพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของชุมชน รายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสร้างแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ในด้านศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถนำมาจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เข้ามาเรียนรู้ กับ UP Academy แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล สำหรับทุกช่วงวัย เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ข่าว : น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ภาพ : น.ส.ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ /น.ส.ณัฐชา กิจจา/น.ส.วิไล จันทร์แก้ว/นายนพดล อำนวยพรเลิศ

Share this: