วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ในโครงการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (UP-PSF) กิจกรรมการอบรมการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Pre-degree) และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร
.
ภาพ / ข่าว : งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Share this: